Flick-Through-English oferuje nowatorską metodę nauki języka angielskiego z wykorzystaniem kombinacji metod  extensive reading oraz intensive reading. Metoda ta polega na wykorzystaniu tekstów literatury dziecięcej jako punktu wyjścia do nauki języka. W czasach kiedy opanowanie języka angielskiego na poziomie obcego jest już często niewystarczające w wielu miejscach pracy, nasza metoda daje szansę na opanowanie języka na poziomie near-native. Zarówno extensive  jak i intensive reading są szeroko wykorzystywane w środowiskach dwujęzycznych gdyż wspomagają szybkie opanowane języka, którym uczniowie nie posługują się w domu, ale poza nim już tak.

Tak jak tradycyjna metoda “podręcznikowa” generuje “naukę” języka, metoda extensive reading stymuluje akwizycję językową, a więc proces podobny do naturalnego zdobywania kompetencji językowych poprzez “zanurzenie” czy też „immersję” w danym środowisku językowym. Uzupełniająca ją intensive reading pozwala uczniom na dogłębną analizę czytanego tekstu.

Dziecko w sposób naturalny uczy się kolokacji, autentycznej konstrukcji zdania i odkrywa niuanse znaczeniowe wyrazów podobnych.

Poprzez zaznajamianie się z kontekstem kulturowo- językowym reprezentowanym w czytanych ksiażkach, oraz naturalne budowanie kompetencji językowych, język angielski staje się drugim językiem a nie uczonym się “językiem obcym”. Metoda ta daje możliwość uzyskania kompetencji językowej o charakterze near-native.

Dzięki współpracy z Act Outs Online (www.actouts.com) regularnie przeprowadzamy na zajęciach warsztaty teatralne, prowadzone przez profesjonalnego aktora „native-speakera”. Przeprowadza on ze studentami zajęcia konwersacyjno- teatralne oparte na motywach książki. Wszystkie zajęcia odbywają się online.

library books

Jak się będziesz uczył?

Step 1

Tekst i słownictwo
(przygotowanie do lekcji)

Przede wszystkim czytamy fragment książki. (extensive reading) Ćwiczymy wybrane słownictwo z tego fragmentu i analizujemy je. (intensive reading) Potrzebny fragment książki oraz karta pracy ze słownictwem przekazana jest uczniowi przed lekcją.

Step 2

Lekcja
(lekcja główna)

Na lekcji rozmawiamy o przeczytanym fragmencie książki, omawiamy postacie i wydarzenia. Odnosimy się też do uzupełnionej w domu karty pracy.

Step 3

Follow-up
(podsumowanie)

W celu ugruntowania wiedzy, uczeń dostaje zadanie pisemne do wykonania. Jest to zadanie polegające na sprawdzeniu zrozumienia tekstu albo rozprawka (essay), w zależności od zaawansowania grupy.